Testament

Testament

Een testament is een hoogstpersoonlijk document waarin iemand schriftelijk vastlegt of laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen. Het testament kan zelf geschreven worden, een onderhandse akte, maar meestal wordt de uiterste wil door een notaris vastgelegd in een notariële akte.

In Nederland geldt een wettelijke standaardregeling voor de erfopvolging na overlijden. Hier is vastgelegd wie de erfgenamen zijn als door de erflater niets is geregeld, dat is de naaste officiële familie. De wettelijke regeling bepaalt niet dat specifieke personen of goede doelen erven, evenmin wat er met de verschillende goederen of bijvoorbeeld dieren in een nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan binnen bepaalde grenzen worden afgeweken van deze algemene regels naar de persoonlijke wil van de testateur. Bepaalde goederen kunnen aan een bepaalde persoon worden vermaakt, in geval van een echtscheiding kan worden uitgesloten dat een ex-echtgenoot iets krijgt en kleinkinderen of goede doelen kunnen worden ondersteund met een legaat. Verder kan een testamentair bewind worden ingesteld, bijvoorbeeld ter bescherming van minderjarige erfgenamen en er kan een executeur worden benoemd.

Meer over het testament leest u hier.