Wat moet u anderen laten doen?

handen

Levenstestament en Testament

Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle (rechts-)handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.

 

In een levenstestament kunnen machtigingen en volmachten worden opgenomen zodat anderen namens betrokkene kunnen handelen en beslissen op het financiële vlak, omtrent medische behandeling of in alledaagse zaken. Ook kunnen persoonlijke richtlijnen worden gegeven voor de manier waarop volmachten mogen worden gebruikt, een eigen bedrijf moet worden geleid, de administratie moet worden gedaan, mantel- of thuiszorg  wordt verleend, social-media profielen moeten worden beheerd etc. Ten slotte kan het toezicht over de gevolmachtigden worden geregeld.

Meer over het levenstestament leest u hier.


Een testament is een hoogstpersoonlijk document waarin iemand schriftelijk vastlegt of laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen. Het testament kan zelf geschreven worden, een onderhandse akte, maar meestal wordt de uiterste wil door een notaris vastgelegd in een notariële akte.

 

In Nederland geldt een wettelijke standaardregeling voor de erfopvolging na overlijden. Hier is vastgelegd wie de erfgenamen zijn als door de erflater niets is geregeld, dat is de naaste officiële familie. De wettelijke regeling bepaalt niet dat specifieke personen of goede doelen erven, evenmin wat er met de verschillende goederen of bijvoorbeeld dieren in een nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan binnen bepaalde grenzen worden afgeweken van deze algemene regels naar de persoonlijke wil van de testateur. Bepaalde goederen kunnen aan een bepaalde persoon worden vermaakt, in geval van een echtscheiding kan worden uitgesloten dat een ex-echtgenoot iets krijgt en kleinkinderen of goede doelen kunnen worden ondersteund met een legaat. Verder kan een testamentair bewind worden ingesteld, bijvoorbeeld ter bescherming van minderjarige erfgenamen en er kan een executeur worden benoemd.

Meer over het testament leest u hier.

De Drempel

De stap naar de notaris is niet voor iedereen makkelijk. Het vraagt ook veel denkwerk en voorbereidingstijd om er voor te zorgen dat als de weg naar de notaris gevonden wordt er ook concreet nagedacht is over de wensen en gedachten. De formele wijze van schrijven is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen. Veelal wordt er niet over de drempel gestapt. En als er dan toch een notarieel stuk is opgemaakt gaat dit veelal voor jaren de kast in. Terwijl er dagelijks wijzigingen kunnen plaatsvinden op de wensen en gedachten.

 

Het opstapje voor de drempel

Het Gemoedsrustplan.nl en Ondernemerstestament.nu helpen om in alle rust en eigen tijd de nodige documenten te vullen welke de basis kunnen zijn voor een compleet levenstestament en testament. Hiermee wordt de drempel om naar de notaris te gaan voor een levenstestament en testament enorm verlaagd.